НАВИГАЦИЯ:

Изисквания за използване на ftp

Свържете се по тел. или e-mail със служител на фирмата и поискайте създаване на потребител и парола. След като ги получите можете да използвате ftp://83.228.32.32. При качване на файлове, моля използвайте уведомителен e-mail за уточняване на подробностите или създавайте описателен текстов файл към вашите материали.


Изисквания към файловете

Насоки при подготовка на документи за печат
Правилната подготовка на документите и съдържанието им е жизненоважна за създаването на файл, който да бъде възпроизведен коректно. Тук са описани главните параметри, за които трябва да внимавате, когато използвате популярните програми за обработка и създаване на изображения и страниране. Първото, което трябва да направите, е да проверите дали програмите, които използвате, са правилно настроени за работа с цветове - тогава ще можете да използвате предимствата на вградените възможности на софтуера за преглед на цветовете на монитор и съответно да получите приблизителна представа за вида, в който ще бъдат отпечатани проектите ви. Това включва: избор на правилното цветово пространство за входящи файлове (например RGB) и за създаваните файлове (CMYK).
Изборът на CMYK профил зависи от комбинация от условия, при които ще бъде отпечатано изделието, и от типа хартия. Ключът на успеха е във взаимодействието между хората, които създават дизайна, тези, които подготвят изделието за печат, и тези, които го отпечатват.
Adobe Creative Suite - настройката става през Edit>ColourSettings за всяка програма от CSX пакета. Можете да използвате Adobe Bridge, за да я синхронизирате между всички програми от пакета (Edit>Creative Suite Colour Settings).

Препоръчителни параметри на цифровите изображения
Тук са посочени основните моменти, за които трябва да внимавате при подготовка на растерни полутонови изображения за печат. Цветните или сиви полутонови изображения трябва да бъдат запазвани с резолюция 300dpi, в крайния им размер на страницата. Изображения с твърде ниска резолюция спрямо крайния размер трябва да бъдат подменени, за да се избегне загубата на качество.
При идеални условия изображенията трябва да се запазват в TIFF формат. Използването на JPEG компресия е допустимо с цел намаляване на размера на файла и улесняване на работата с него. Важно е нивото на компресия да не е твърде високо, така че да не възникват забележими артефакти.
Препоръчително е да не се използват RAW файлове от цифровите фотоапарати, както и PSD, защото тези работни формати могат да предизвикат неочаквани резултати, ако не бъдат обработени правилно.

Компресиране
Размерите на файловете могат да бъдат намалени с помощта на компресия със или без загуба на качеството. Форматите със загуба на качеството, като JPEG, премахват част от информацията за пикселите, за да намалят размера. Те разчитат на алгоритми, за да възстановят изхвърлената информация при декомпресиране (например отваряне) на файла.
Когато се използва компресия без загуба на качество, например ZIP, алгоритмите търсят повтарящ се код във файла, преместват го и след това обозначават зоната, така че да могат да върнат тази част, когато файлът се декомпресира. Така компресираният файл съдържа цялата информация, която и оригиналът.
Adobe Photoshop 7 и по-високите версии Ви позволяват да прилагате LZW, Zip и JPEG компресия в TIFF формата, като запазвате файловото му разширение. Препоръчително е в TIFF файловете да се използват само първите два варианта. Ако използвате компресия със загуба на качество, най-добре запишете JPEG.

Цветови пространства.
Допустимо е файловете да използват DeviceGrey или DeviceCMYK цветови пространства. Всички обекти в Device RGB, Calibrated RGB или LAB трябва да се преобразуват, преди да се поставят в страниращата програма

Софтуер за обработка на векторна графика
Файлове, създадени в Adobe Illustrator или CorelDraw, трябва да съдържат всички шрифтове, като е препоръчително и те да са конвертирани в криви. Конвертирането на шрифтовете в CorelDraw е наложително. Цветовото им пространство трябва да бъде CMYK и всички прозрачни елементи трябва да бъда преобразувани в непрозрачни (Flatten). В Illustrator използвайте Edit>Transparency Flattener Presets, за да настроите нужните параметри. Използвайте опцията High resolution. Ако използвате прозрачности или каквито и да е ефекти в CorelDraw, желателно е те да бъдат растеризирани (convert to bitmap), за да постигнете предвидими резултати. Растеризирането трябва да стане при 300dpi. По-ниските резолюции могат да доведат до загуба на качество, а по-високите правят файловете необосновано големи.
Всяко полутоново изображение, използвано във векторен файл, трябва да бъде включено в него, за да се избегнат проблеми с липсващи връзки. В противен случай при подготовката на файл за печат ще бъдат използвани картинки с ниска резолюция.
В Illustrator параметрите, при които се растеризира, се настройват в Effects>Document Raster Effect Settings. Нагласете ги в CMYK и на 300dpi. Полутоновите изображения, поставяни във векторно базирани документи, трябва да отговарят на същите изисквания, на които и тези в Adobe InDesign. Трябва да са с резолюция 300dpi в крайния размер, в който ще се печатат, затова трябва да се подхожда внимателно при оразмеряването на файловете.

Програми за страниране
Ако отделите време да планирате и подготвите коректно страниците и съдържанието им ще спестите време и излишни разходи и ще намалите скъпите корекции по време на производството на продукта.

Цветове.
Премахнете всички цветове, различни от CMYK.

Шрифтове.
Уверете се, че всички шрифтове са инсталирани. Изтрийте всички шрифтове, които присъстват в документа, но не се използват. Внимавайте при подбора на шрифтове - има някои, които имат некоректно зададени кодови таблици и поднасят неприятни изненади. Това се отнася с особена сила за TrueType шрифтовете и тези на кирилица, някои от които са преработвани и дописвани по неустановен начин.

Поставени изображения
Проверете разделителната способност и цветовото пространство. Опитайте се да направите всички по-съществени промени на размера в Adobe Photoshop, а не в програмата за страниране, която използвате, за да избегнете потенциалните проблеми при печат. Помнете, че цифровите изображения пропорционално ще увеличават или намаляват ефективната си резолюция, когато променяте размера им. Например, поставено изображение с 300dpi, намалено с 50% ще има ефективна резолюция 600dpi. Ако увеличите двойно същото изображение, ефективната му резолюция ще намалее до 150dpi. Това не се отнася за изцяло векторните изображения

Обработка на прозрачностите
Adobe InDesign - Ефектите на InDesign, като сенки и прозрачности, трябва да бъдат обработени преди изпращането на файла за печат. В противен случай вероятността от възникване на проблеми е значителна. Работете с текста и графиките в отделни слоеве. Направете настройките в Edit>Transparency Flattener Presets по същия начин, по който и в Illustrator. (Използвайте опцията High resolution). Нагласете Edit>Transparency Flattener Blend Space на CMYK.

Проверка и доставяне на файла
Всички файлове, които изпращате, трябва да имат имена, съдържащи основната информация, например име на клиента, заглавие, име на публикацията и дата на създаване на документа. Задължително е да изпратите писмо по електронната поща или другите канали за изпращане на поръчка. Задължително е и уточняването на всички параметри на поръчката (вид хартия, цветност, довършителна обработка, допълнителни операции, срок и т. н.).
Презаписваемите преносители на информация, на които доставяте файлове, трябва да бъдат защитени от записване и да съдържат само файловете, които се отнасят за конкретната поръчка. Дисковете трябва да бъдат надписани четливо от този, който ги е записвал.

по материал на Булгед...